Innowacyjna metoda suszenia drewna

Metoda opracowana przeze mnie, jako producenta podłóg, na podstawie 19 lat badań i  doświadczeń,  daje  rewelacyjne  wyniki ekonomiczne tego procesu oraz w znacznym stopniu ogranicza spotykane w praktyce  wady  drewna  będące  wynikiem  procesu suszenia.

Należy przy tym zaznaczyć, że  wyniki  suszenia  według  wynalazku AMENDA  nie  stanowią  w  zasadzie  rewolucji.  Opracowana specjalna  konstrukcja suszarń  tego  typu  pozwala  tylko  i  aż  na uzyskanie, i to w sposób bardzo niski kosztowo i czasowo, teoretycznych parametrów suszenia zbadanych i znanych od dziesię-cioleci. Nasz znakomity w tym temacie W. Janik może być tego dowodem.

Metoda suszenia  objęta  wynalazkiem  umożliwia uzyskanie  w  sposób  bardzo  ekonomiczny czasu i jakości suszenia według teoretycznych wyliczeń naukowych. To rozwiązanie pozwala  na  wprowadzenie  teorii  w  życie, i to jak bardzo niskim kosztem.

Generalnie metoda AMENDA oparta jest na zmianie niektórych elementów roboczych suszarni w  celu uzyskania najbardziej  efektywnego odbioru wilgotności z pomieszczenia suszarni poprzez zmodyfikowany system kanałów wlotowych i wylotowych, i użytego do tego celu odpowiednio  sterowanego  wentylatora.

Wszystko to wprowadzone w działanie za pomocą  odpowiednio  zmienionego  programu  suszenia  w  praktyce  pozwala  na uzyskanie znacznych, idących w dziesiątki  procent oszczędności czasu i kosztów suszenia. Znaczącym  aspektem  przemawiającym za szybkim i tanim wdrożeniem nowej  metody  jest  fakt,  że  praktycznie wszystkie obecnie pracujące suszarnie po zamontowaniu w nich elementów według wynalazku będą pracowały w nowym systemie.  Oczywiście  przewiduję  również ofertę nowych suszarń i tu rozważam kooperację z którymś z działających na rynku producentów tych urządzeń.

Metoda  suszenia  AMENDA  została zgłoszona  do  opatentowania   w  Urzędzie Patentowym  RP  pod  numerem  P-405932, a ochrona międzynarodowa  winna  zapewnić  sukces  rynkowy.  Został  złożony wniosek, wstępnie na chwilę obecną  zakwalifikowany  przez  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, o dofinansowanie ochrony  własności  intelektualnej  patentem  na rynku międzynarodowym.

19 lat doświadczeń

Prowadzenie badań nad tematem suszarnictwa zaowocowało wynalazkiem, który pozwala na skrócenie czasu suszenia dębowej tarcicy surowej mokrej o grubości 30 mm do wilgotności 6-9 proc. do 140-170 godzin, a analogicznej tarcicy sosnowej o grubości 32 mm, też o wilgotności 6-9 proc. do 48-54 godzin. Uzyskanie w sposób powtarzalny tak dobrych wyników suszenia skłoniło mnie w tym roku do dokonania w Urzędzie Patentowym RP zgłoszenia do ochrony wynalazku.

Przedmiotem zgłoszenia do ochrony patentowej jest „Instalacja do suszenia, w szczególności do suszenia drewna, i sposób suszenia w takiej instalacji”. Jest to innowacyjna metoda ekonomicznego i skutecznego odbioru wilgotności z suszarni drewna. Z mojego wieloletniego doświadczenia wynika, że najlepiej przebiega proces suszenia tarcicy surowej, mokrej, bezpośrednio po przetarciu – bezsezonowania na wolnym powietrzu.

Potwierdzeniem poprawności stosowanego rozwiązania mogą być pozytywne wyniki badań wykonywanych przez ITD w Poznaniu w ramach certyfikacji zgodności mojej produkcji z normą UE od 2005 r. oraz fakt, że przez tak wiele lat nie było nawet jednej reklamacji klientów dotyczącej wilgotności, a realizowane są podłogi w różnych budynkach, z teatrami włącznie.

Suszarnie jeszcze oszczędniejsze i całkowicie sterowalne

Pierwszy nasz wniosek patentowy, który był tematem artykułów w „Gazecie Przemysłu Drzewnego”, w tegorocznych numerach ze stycznia i marca, jest już – mogę powiedzieć – historią.

Moje spostrzeżenia dotyczące obecnie pracujących urządzeń suszarniczych zdopingowały mnie do podjęcia badań nad ich mankamentami i niedoskonałościami. Efektem stały

się następne wynalazki zgłoszone do opatentowania, a ich konsekwencją są innowacyjne suszarnie, całkowicie sterowalne, ze wszystkimi parametrami, z odchyłką wskazań do 0,02 % i jednocześnie bardzo oszczędne ekonomicznie, bo z rekuperacją i odzyskiem do

70 % ciepła. Bardzo istotnie też skraca się proces suszenia, najczęściej minimum dwukrotnie, i to powoduje obniżenie kosztów energii elektrycznej nawet do 40 %.

Utrudnione dostosowanie sterowania

Obecnie pracujące suszarnie posiadają wiele istotnych wad, które powodują, iż dostosowane do właściwości drewna sterowanie procesami suszenia jest bardzo

utrudnione, a zdarza się nawet, że w czasie trwania procesu, ze względu na wadliwe wskazania stanów parametrów bieżących w suszarni, dochodzi do przerwania cyklu przez program sterujący i rozpoczęcia np. nawilżania, w czasie, gdy stan faktyczny drewna suszonego nie uzasadnia tego. Bardzo często problem sprawiają igłowe sondy wilgotności. Potrafią, nawet w sytuacji prawidłowego ich umieszczenia w badanym drewnie, pokazywać... różne wartości wilgotności. Jedne 12 %, inne 38 %, gdy w rzeczywistości wilgotność wynosi już 6 %. Ten stan często występujących odchyłek powodował, że producenci programów sterowania suszarnią byli zmuszeni, nie mając innej możliwości, do dopuszczenia wyłączenia jednego lub więcej punktów pomiarowych w czasie trwania procesu, gdy suszarnik według własnego uznania stwierdził, że wskazania charakterystyczne dla danych stanów parametrów suszenia znacznie odbiegają od rzeczywistego stanu. Ten zabieg wprawdzie wykluczał najbardziej wadliwe wskazania, lecz wskazania pozostałych punktów pomiarowych, również obarczone dużymi błędami, z konieczności były nadal uwzględniane przez program sterowania. To jedna z bardzo poważnych przyczyn niestabilności procesu suszenia, powodująca pogorszenie

parametrów suszenia i wydłużenie procesu, a co za tym idzie – nieuzasadnione zwiększenie kosztów.

Trzy zgłoszenia patentowe

Badania nad procesami suszenia, trwające w moim zakładzie 19 lat, a szczególnie

intensywnie prowadzone w minionych trzech latach, zaowocowały wdrożeniem kilku innowacyjnych rozwiązań. Złożono trzy zgłoszenia patentowe – PL 405932, PL 407955 i PL 409322; gotowe do złożenia jest czwarte. Ich tematyka dotyczy głównie równomierności przepływu powietrza obiegowego w suszarniach, równomierności temperatury drewna w całym przekroju stosu, precyzyjnego pomiaru wilgotności powietrza i wilgotności drewna.

Na co zwróciliśmy uwagę?

Drzewiarzom znany jest fakt nierównomierności przepływu powietrza poprzez stos suszonego drewna w całym jego przekroju. Wada ta skutkuje nierównomiernością schnięcia i niestabilnością procesu. Ten mankament wyeliminowaliśmy poprzez zastosowanie specjalnego układu regulacyjnego (detal nr 8, rys. A) i obecnie w naszych suszarniach parametry przepływu powietrza są ustawiane z pomocą wskazań bieżących miernika. W obecnie stosowanych urządzeniach suszarniczych powszechne są różnice temperatur drewna w różnych punktach suszonego stosu. Kontrolne pomiary wykazały różnice wskazań sięgające 7°C. Próby dotyczące eliminacji tej wady zaowocowały opracowaniem instalacji eliminującej tak duże różnice (zgłoszenie patentowe – przykład jednego z elementów, detal nr 3, rys. A). W pracy suszarni według tego rozwiązania dokładność równomierności temperatury nigdy nie przekroczyła ±1°C. Daje to znakomity

efekt w postaci równomierności dyfuzji pary wodnej z powierzchni drewna. Stały mankament poprawnej pracy czujników wilgotności powietrza w komorach suszarniczych, szczególnie przy wyższych temperaturach, powyżej 80°C,

stosowanych najczęściej dla drewna iglastego, stworzył przyczynek do opracowania precyzyjnego psychrometru różnicowego z dokładnością wskazań do 0,02 %. Konstrukcja psychrometru według naszego opracowania umożliwia poprawne badanie wilgotności powietrza nawet o temperaturze zbliżonej do 100°C (zgłoszenie patentowe – detal nr 8, rys. A).Jednocześnie bardzo przydatnym i poprawiającym efektywność suszenia, a może najważniejszym naszym rozwiązaniem jest opracowany sposób badania wilgotności drewna suszonego w trybie ciągłym w czasie procesu suszenia, metodą suszarkowowagową (detal 5 i 4, rys. A). Ta uprzemysłowiona przez nas metoda laboratoryjnego pomiaru to znakomity krok naprzód w technice suszenia. Teraz sterowniki suszenia będą otrzymywać poprawne dane o stanie bieżącej wilgotności, a z tego wynikną poprawne ustawienia reżimów suszenia.

Każda suszarnia do zaadaptowania

Żeby suszyć w nowej technologii, nie trzeba kupować nowych suszarni. Praktycznie każda suszarnia komorowa da się zaadaptować i umożliwić użytkownikowi efektywne suszenie.

Z dotychczasowych doświadczeń i badań wynika, że inwestycja w adaptację suszarni do nowej innowacyjnej metody AMENDA, opartej na wynalazkach opisanych wyżej, winna zwrócić się w okresie 6-7 miesięcy. Jest to znakomity wynik rentowności inwestycji, biorąc pod uwagę obecnie występującą tendencję w gospodarce rynkowej, nie tylko w Polsce. Wieloletnie doświadczenia w technologii drewna, wynikające z prowadzonej produkcji, zaowocowały wieloma pomysłami zmieniającymi możliwości przemysłowego przerobu drewna. Ważny aspekt oszczędności energii cieplnej oraz elektrycznej jest brany pod uwagę w badaniach jako priorytet i – co najważniejsze – dokonujemy znacznych kroków

w osiągnięciu oszczędności na każdym etapie procesu. Nasze wynalazki to nie tylko zmniejszenie kosztów energii, ale również znaczne skrócenie czasu trwania procesów. Zwiększa to elastyczność możliwości produkcyjnych zakładów oraz

daje im możliwość szybkiego reagowania na potrzeby produkcyjne dla realizacji zamówień klientów. Oszczędności energii cieplnej pozwalają na zagospodarowanie odpadów i trocin na cenny opał w postaci choćby peletu, uzyskując dodatkowe środki na poprawę efektywności produkcji, zamiast spalać ich ogromne ilości w celu ogrzewania nieefektywnych suszarni.

Innowacyjność w przerobie drewna

Moja firma świadczy również usługi doradztwa technicznego i technologicznego dotyczące procesów obróbki drewna. W tej dziedzinie również można osiągnąć znaczne oszczędności w kosztach, uzyskując poprawę jakości obróbki, ze znacznym zwiększeniem szybkości czy też efektywności pracy kotłowni, by zaoszczędzone trociny drzewne przeznaczyć na brykiet lub pelet. Obserwujemy ciągłe zmniejszanie się dochodu z jednostki produkcji, stabilizację i wręcz dekoniunkturę branży. Właściwą odpowiedzią na taki proces jest właśnie innowacyjność. Nowe rozwiązania dotyczące procesów produkcji pozwalają zmniejszyć realnie koszty działalności i uzyskać przewagę na rynku, a to jest źródłem rozwoju i zasobności finansowej przedsiębiorców nie tylko w branży drzewnej.

 Skontaktuj się z nami
INNOVATIVE WOOD DRYING&
CONSULTING
06-460 Grudusk
ul.Nowa 2
NIP: 566-001-38-10
REGON: 130001579
Tel.+48(23)6715499
Fax.+48(236715 194
Kom.+48 608 424 269
E-mail: amenda@amenda.pl
Skype: amenda581
Formularz kontaktowy
Copyright 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone dla amenda.pl
Projekt i wykonanie strony www: moonbite.pl